Tietosuojaseloste

MAARIT TIILILÄ OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 3.11.2018 (alkuperäinen 29.4.2018)

1 Rekisterinpitäjä

Maarit Tiililä Oy
Y-tunnus 2215032-5
Tarkk’ampujankatu 3 C 34, 00130 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

KTM Maarit Tiililä
Puhelin 040 516 3321
Sähköposti: maarit@tiilila.fi

Maarit Tiililä Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3 Rekisterin nimi

Maarit Tiililä Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Maarit Tiililä Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin välttämättömästi liittyviä muita henkilötietoja, joita voivat olla asiakkaan edustaman organisaation henkilöstöä koskevia.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen, niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen.

Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

Nimi, koulutus, työnantaja, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa työpersoonallisuusprofiilia, muistiinpanoja, asiakassuhteen aikana toteutettuja kyselyitä ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja. Palvelujen ostoon ja maksuihin liittyviä tietoja sekä muistiinpanoja. Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6 Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Maarit Tiililä Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.

Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tiedon keräämisen välineinä käytetään suoran asiakaskontaktin lisäksi Survey Monkey –kyselytyökalua, työpersoonallisuusanalyysi WOPIa ja WorkPlace Big5 analyysiä, joihin kuhunkin asiakas itse vastaa asiakkuuden aikana.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Maarit Tiililä Oy ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Maarit Tiililä Oy on varmistanut, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat (WorkPlace Nordic Oy, Competence Dimensions Oy, Survey Monkey, Tilisakut Oy) noudattavat tietosuoja-asetusta.

Asiakastietoja siirtyy Euroopan talousalueen ulkopuolelle WorkPlace Nordic Oy:n kumppanin Paradigm Personality Labsin ja Survey Monkeyn kautta. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla, sillä molemmat toimittajat ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield –ohjelmaan.

9 Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10 Profilointi

Maarit Tiililä Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Maarit Tiililä Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Maarit Tiililä Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

Maarit Tiililä Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

12 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Maarit Tiililä Oy:hyn

Sähköpostilla: maarit@tiilila.fi
Postitse osoitteeseen: Maarit Tiililä Oy, Tarkk’ampujankatu 3 C 34, 00130 Helsinki
Maarit Tiililä Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Maarit Tiililä Oy
Tarkk'ampujankatu 3 C 34
00130 Helsinki

Y-tunnus 2215032-5

Maarit Tiililä
maarit(@)tiilila.fi
Puh. +358 40 516 3321

ICF Finlandin ja Suomen coaching-yhdistyksen valitsema Vuoden Coach 2018
Scroll to Top