Sinä olet oman elämäsi johtaja,
ja joka päivä johtajuutesi
toteutuu tekojesi kautta.

– Maarit Tiililä
VUODEN COACH 2018

Sinä olet oman elämäsi johtaja,
ja joka päivä johtajuutesi toteutuu
tekojesi kautta.

– Maarit Tiililä
VUODEN COACH 2018

Maarit Tiililä

Murrosvaiheen johtajien valmentaja ja ajattelun avartaja

Valmennan johtajia ja johto­ryhmiä organi­saatioissa, jotka ovat toimin­nassaan murros­vaiheessa ja jonkin uuden edessä. Tilanteissa, joissa tarvitaan ajattelun avartamista ja luovuutta.

Erityisen kiinnostunut olen johtajien omista murroksista. Kirjani Tilanne haltuun! pureutuu johtajan 100 ensim­mäiseen päivään uudessa roolissaan. Innosta onnistumaan – yhdessä! -kirja keskittyy puoles­taan siihen, miten johtaja luo tilaa innostua ja saa siten joukot mukaansa.

Osaamiseni ja ammatti­taitoni perustuu yli kymmenen vuoden kokemuk­seen henkilöstö­johtamisesta ja johto­ryhmä­työskentelystä suomalaisessa ja amerik­kalaisessa pörssi­yhtiössä sekä valtion ja pää­oma­sijoittajan omistamassa yhtiössä.

Olen työskennellyt muun muassa Instrumen­tariumissa, GE Health­caressa, Altiassa ja Moventasissa

Vuodesta 2008 olen toiminut itse­näisenä yrittä­jänä ja 2012 alkaen aktiivi­sena toimi­jana Hallitus­partnerit Helsinki ry:ssä, jonka kautta avautui paikka Mannerin Konepaja Oy:n hallituksessa keväästä 2019 alkaen. Olen myös Bravers Oy:n Advisory Boardissa.

Startup-maailmaan hyppäsin Neemo Oy:n osakkuuden ja hallitusjäsenyyden myötä keväällä 2020.

Ekonomi­tutkinnon (KTM) lisäksi olen auskul­toinut opettajaksi. Olen International Coach Federationin (ICF) sertifioima Professional Certified Coach (PCC). Toimin myös useita vuosia coaching-taitojen kouluttajana BCI Business Coaching Institutessa.

Löydät minut myös LinkedInistä.

Tuen johtajia onnistumaan

Yritysmaailman myllerryksessä johtajan on tunnettava itsensä

Esimerkkejä palveluista:

Yritysmaailma muuttuu nopeasti ja on jopa yhtä kaaosta. Tässä myllerryksessä jokaisen johtajan on heitettävä peliin itsensä kokonaisuutena.

Johtajana voi menestyä vain, jos tuntee itsensä ja ymmärtää oman toimin­tansa vaikutukset. Itse­tuntemus toimii ankku­rina maailman murrok­sessa.

Tuen johtajia pysähtymi­sessä, intuitionsa kuuntele­mi­sessa, ympäristön hiljaisten signaalien havaitsemi­sessa ja rohkeasti niiden mukaan toimimi­sessa.

Herätän ajattelemaan asioita uusista näkö­kulmista ja hyödyntämään meissä kaikissa olevaa luovuutta.

Coaching-otteeni perustuu positiivi­seen psykologiaan: meistä jokai­sesta löytyy ne vahvuudet, joita tavoit­teiden toteutta­miseen tarvit­semme. Organi­saatiossa tämä tarkoittaa vahvuuk­sien tunnista­mista, vallan ja vastuun jaka­mista, innos­tavaa ilma­piiriä ja uuden luomista.

Johdon henkilökohtainen kehittyminen:

 • Executive Coaching
 • Johtajan tehokkaan sisäänajon tukeminen (100 ensimmäistä päivää)
 • Toimitusjohtajan ja johtoryhmän sparraus
 
                  

Johtamis- ja organisaatio-kulttuurin rakentaminen:

 • Johtoryhmätyön kehittäminen
 • Tavoitellun johtamiskulttuurin määrittely
 • Muutosjohtamisen tukeminen
 • Esimiesvalmennukset kulttuurimuutoksen mahdollistajana
           NEEMO™ METHOD

Tuen johtajia onnistumaan

Yritysmaailman myllerryksessä johtajan on tunnettava itsensä

Yritysmaailma muuttuu nopeasti ja on jopa yhtä kaaosta. Tässä myllerryksessä jokaisen johtajan on heitettävä peliin itsensä kokonaisuutena.

Johtajana voi menestyä vain, jos tuntee itsensä ja ymmärtää oman toimin­tansa vaikutukset. Itse­tuntemus toimii ankku­rina maailman murrok­sessa.

Tuen johtajia pysähtymi­sessä, intuitionsa kuuntele­mi­sessa, ympäristön hiljaisten signaalien havaitsemi­sessa ja rohkeasti niiden mukaan toimimi­sessa.

Herätän ajattelemaan asioita toisten näkö­kulmasta. Silloin johtajat pystyvät vastaa­maan eri sidos­ryhmien odotuksiin tavalla, joka auttaa yritystä saavut­tamaan tavoit­teensa.

Coaching-otteeni perustuu positiivi­seen psykologiaan: meistä jokai­sesta löytyy ne vahvuudet, joita tavoit­teiden toteutta­miseen tarvit­semme. Organi­saatiossa tämä tarkoittaa vahvuuk­sien tunnista­mista, vallan ja vastuun jaka­mista, innos­tavaa ilma­piiriä ja uuden luomista.

Ihminen voi oppia toimi­maan uusilla tavoilla koko elämänsä ajan.

Esimerkkejä palveluista:

Johdon henkilökohtainen kehittyminen:

 • Executive Coaching
 • Johtajan tehokkaan sisäänajon tukeminen (100 ensimmäistä päivää)
 • Toimitusjohtajan ja johtoryhmän sparraus

Johtamis- ja organisaatio-kulttuurin rakentaminen:

 • Johtoryhmätyön kehittäminen
 • Tavoitellun johtamiskulttuurin määrittely
 • Muutosjohtamisen tukeminen
 • Esimiesvalmennukset kulttuurimuutoksen mahdollistajana

Murrosvaiheen johtajat ja johtoryhmät

Muutostilanteessa aidot ihmisten johtajat nousevat esiin

Maailma muuttuu niin nopeasti, ettei yksikään organisaatio voi jättää sitä huomioimatta

Käytännössä kaikki johtajat ovat tällä hetkellä organisaationsa murrosvaiheen johtajia.

Murroksen keskellä ihmiset kaipaavat johtajaa, joka paitsi näyttää tietä myös ottaa heidät mukaan toiminnan kehittämiseen.

Onnistuminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttää ihmisten osaamisen ja ajatusten näkyväksi tekemistä ja yhteisen ymmärryksen rakentamista.


Henkilökohtaisessa murrosvaiheessa ovat uuteen tehtävään astuvat johtajat

Kansainvälisten tutkimusten mukaan kaksi viidestä uudesta toimitusjohtajasta epäonnistuu ensimmäisen 18 kuukauden aikana.

Syynä ei niinkään ole toimitusjohtajan puutteellinen osaaminen tai kokemattomuus, vaan hänen johtamistyylinsä yhteensopimattomuus organisaation odotusten kanssa ja riittämätön herkkyys havaita muutosten vaikutukset.

Uuden johtajan aloitus ja tehokas sisäänajo lähtee liikkeelle oman johtajuuden punaisen langan kirkastamisesta.

Itsetuntemuksesta johtamisen kehittämiseen

Oivaltamisesta prosessi

Oman johtajuuden kehittäminen vaatii itse­tuntemusta. Valmennuk­sissani lähdenkin mieluiten liikkeelle tästä.

Kanssani johtaja voi pysähtyä, riisua naamionsa ja olla oma itsensä. Keskustelujen, sparrauksen ja tehtävien avulla hän tulee tietoi­seksi omista aikomuk­sistaan, käyttäytymi­sestään ja vaikutuk­sestaan muihin.

Coachingin tavoitteena onkin auttaa johtajia oivalta­maan ja oppi­maan itse sen sijaan, että minä opettaisin heitä.

Valmennuksessa asetamme selvän tavoit­teen ja aika­taulun oppimi­selle ja etenemme ratkaisu­keskeisesti kohti valittua pää­määrää unohta­matta iloa oivalluksista, kehittymi­sestä ja tuloksista.

”Se, mitä kutsumme oivallukseksi, tarkoittaa usein, että pystyy ottamaan askeleen taaksepäin ja pohtimaan itsestäänselvyyksiä.”
Merete Mazzarella

Esimerkki coaching-prosessin etenemisestä:

1

Tunnustelu:
johtajan ja coachin yhteensopivuus

2

Aloitus:
tavoitteen asettaminen, prosessin ja aikataulun läpikäynti

3

Coaching-tapaamiset:
1–2 kertaa kuukaudessa joko puhelimessa tai kasvokkain

4

Arkeen vienti:
asiakkaan toimenpiteet tapaamisten välillä

5

Päätös:
tavoitteen seuranta ja oivallusten yhteenveto

6

Seuranta:
tapaaminen kolmen kuukauden kuluttua

Yksilöiden tavoin voin valmentaa myös ryhmiä ja esimerkiksi kehittää johtoryhmätyöskentelyä tai tukea muutosjohtamista.

Mietteitä johtamisesta

Itsensä tuntemisesta, muiden näkökulman ymmärtämisestä ja (epä)onnistumisista

Artikkeleissa ja audioissa ihmettelen ja pohdin ihmisiä ja ihmisten johtamista eri näkökulmista.
Mistä tunnistaa hyvän johtajan? Mikä innostaa meitä? Mitä oivalluksia voin löytää jokapäiväisestä elämästäni?

Ota yhteyttä

Maarit Tiililä
maarit(@)tiilila.fi
Puh. +358 40 516 3321

Maarit Tiililä Oy
Kanavaranta 11 C 18
00160 Helsinki

Y-tunnus 2215032-5

Haluatko minut puhumaan tilaisuuteesi? Ota yhteyttä.
Rakennetaan yhdessä tarpeitanne vastaava innostava ja vuorovaikutteinen puheenvuoro.
Vieritä ylös